PRÁCA S VEREJNOSŤOU

Koncepcia komunikácie, propagácie a environmentálnej výchovy Mestských lesov s.r.o. Banská Bystrica

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Sídlo: Dolný Hrmanec 51
976 03 Dolný Harmanec
Zastúpený: Ing.Blažej Možucha , konateľ s.r.o.
IČO: 31642365 I
Č DPH: SK 2020457142
Zapísaný v Obchodnom registri pod číslom Banská Bystrica, vložka č.3210/S


Mesto, ako vlastník nesmierne krásnych a zachovalých lesov nachádzajúcich sa vôkol neho, vytvárajúcich obraz, ktorý bol impulzom pre vznik historického hesla : „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“ si stanovilo cieľ vážiť si zeleň, prírodu okolo nás a hlavne naučiť občanov mesta, ako ju chrániť a spolupodieľať sa na jej vytváraní. Tento cieľ si mesto Banská Bystrica zadefinovalo vo vypracovaní Stratégie ekonomického rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 v realizačnom cieli 4.2: Zlepšovať starostlivosť o životné prostredie a racionálne využívanie prírodných zdrojov v opatrení 4.2.8.1: Koordinovaná environmentálna výchova .
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica, ako správca zeleného bohatstva mesta Banská Bystrica uvedomujúc si svoju zodpovednosť voči občanom mesta, ako aj voči svojmu zakladateľovi rozhodli sa vstúpiť do procesu environmentálneho vzdelávania občanov so zameraním na lesníctvo a predkladajú túto „Koncepciu komunikácie, propagácie a environmentálnej výchovy Mestských lesov Banská Bystrica“.

Úvod

Prečo komunikovať:
Povedomie o poslaní a význame lesov a účele ich obhospodarovania je vo verejnosti povrchné. Lesníctvo a lesnícky stav sú v súčasnosti často spochybňované rôznymi záujmovými skupinami od „ochranárov“ až po niektorých politikov na komunálnej a národnej úrovni. Podobné konštatovanie platí aj pre oblasť poľovníctva. Vo všeobecnosti je dosť málo známe za akým účelom sa lesy a zver obhospodarujú, v čom spočíva ich hodnota. Absencia systematickej a odbornej komunikácie v sfére obhospodarovania lesov a poľovníctva má svoje negatívne dôsledky, ktoré sú naviac umocňované často kvalitnou prezentáciou rôznych záujmových skupín.

Aké by mali byť hlavné princípy komunikácie:
• byť adresná pre všetky najvýznamnejšie, najmä problémové cieľové skupiny
• poskytnúť verejnosti pozitívne posolstvo o lesníctve a poľovníctve (celý proces je o ľuďoch a trvalo udržateľnom rozvoji a nie proti nim)
• zdôrazniť potenciálny prínos lesníctva a poľovníctva na lokálnej úrovni
• dodržiavať hlavné princípy komunikácie

Hlavné princípy komunikácie sú:
• diferencovaný prístup podľa cieľovej skupiny, jej záujmu a vzťahu ku problému
• zrozumiteľné a pochopiteľné predstavenie cieľov lesníctva a poľovníctva
• využitie pozitívnych príkladov (vlastných alebo iných)

Prečo vychovávať:
Je mnoho spôsobov, ako chrániť prírodu, les, zver zabraňovať jej ďalšiemu poškodzovaniu a pričiniť sa ojej zveľadenie. Každý z nich však vedie len k dočasným riešeniam, ak vo vzťahu k prírode nezmeníme svoj postoj. Ak sa podarí zmeniť myslenie ľudí a naučiť ich, ako pristupovať k prírode tak, aby sme ju nepoškodzovali, je veľká šanca, že zachováme alebo obnovíme hodnoty, ktoré sa nám tu doposiaľ zachovali. Výchova k ochrane lesa, ochrane fauny a ochrane prírody všeobecne je preto jednou z najdôležitejších činností tak ochrany prírody ako aj lesníctva a poľovníctva.

Cieľové skupiny:
Obce a mesto, obyvateľstvo (=verejnosť)
Návštevníci lesov
Turisti, lyžiari, skialpinisti, skalolezci, horolezci, paraglidisti, snowboardisti, cyklisti
Podnikatelia v cestovnom ruchu
Žiaci a študenti, pedagógovia, vedci
Predstavitelia a zástupcovia orgánov štátnej správy
Poľovníci a rybári
Mimovládne organizácie s environmentálnym zameraním
Politici
Subjekty zabezpečujúce záujmy štátu alebo regiónu (Lesné úrady, ŠOP SR, správcovia vodných zdrojov, správcovia sietí, správcovia komunikácií………..)
Zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov

 

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL