HISTÓRIA

Z histórii lesného majetku mesta Banská Bystrica.

Mesto Banská Bystrica dostalo lesný majetok podľa výsadnej listiny kráľa Bélu IV. z roku 1255. Tieto lesy boli slobodne využívané do r.1573, kedy Maximiliánovým baníckym poriadkom boli všetky lesy rezervované pre štátne baníctvo. Hospodárenie mesta malo veľmi negatívny dopad na stav lesa, čo je doložené podrobným popisom stavu lesa okolia Banskej Bystrici, pripojeného k lesnému poriadku Maximiliána II. z roku 1565.

Mesto sa súdilo so štátom až do roku 1869, kedy dostalo právo držby späť od štátu. Stav lesného majetku do roku 1812 zhodnotil v podrobnom popise František Dušek za spolupráce Jozefa Dekréta ako zdevastovaný ťažbou pre výrobu dreveného uhlia a paliva. Nápravu zahájil František Dušek a Jozef Dekrét v rokoch 1804-1815 umelým zalesňovaním vykonanom ako prvom v rámci celého bývalého Uhorska.Z doposiaľ uvedeného vyplýva, že vlastník aj štát vo vtedajšej dobe nebol dobrým hospodárom. Cieľavedomé obhospodarovanie lesa s uvedomením si všetkých súvislostí na dosiahnutie trvalosti produkcie nastal, až výchovou odborného lesného personálu. Táto doba začala v rokoch 1770 až 1807 vznikom Lesníckeho ústavu pri Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Ďalšie zoštátnenie nasledovalo v roku 1950 a navrátenie majetku mestu Banská Bystrica bolo vykonané v r.1993.

Obdobie od roku 1815 do r.1993 bolo obdobím intenzívnej práce mnohých generácií lesníkov, ktorých podľa stavu lesa pri prevzatí možno chváliť. Zanechali po sebe zväčša prírode blízke štruktúry porastov, čo sa v súčasnosti prejavuje na dobrej stabilite porastov, vysokom % prirodzeného zmladenia a pôvodnom drevinovom zložení.
 
Podrobnejšie údaje o histórii budú publikované v knihe, ktorú plánujeme vydať v roku 2008.Doteraz najrozsiahlejšiu históriu lesov mesta Banská Bystrica na ktorú by sme chceli nadviazať , spracoval Július Barták v knihe „Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých hôr“ vydanej v roku 1929. Pri písaní knihy by sme sa chceli držať myšlienky Júliusa Bartáka a budeme sa „Nádejať , že touto prácou prídeme vhod mnohým,- ktorí snáď v určitých veciach prenikli, i tým, ktorí v tomto obore začínajú študovať“ s dodaním, že budeme dúfať že bude vhod pre všetkých občanov mesta Banská Bystrica a občanov priľahlých obcí.
 

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL