PROFIL FIRMY

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.  hospodária od roku 1995 na výmere 7363 ha lesných pozemkov . 
Rozprestierajú sa na území Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov od nadmorskej výšky 340 m.n.m. pri rieke Hron po 1498 m.n.m. na vrchu Malá Krížna.
Z tejto pôdy je nasledovné zastúpenie podľa kategórie lesa : lesy hospodárske 65%, lesy osobitného určenia 10%, lesy ochranné 25%.

Sklon terénu v % výmery : 
  • sklon 0-20% je 1%
  • sklon 21-40% je 9%
  • sklon 41-50% je 18%
  • sklon 51% + je 72%

Z uvedených údajov je zrejmé, že hospodárenie v týchto terénnych podmienkach je veľmi náročné a nákladné. Používané ťažbové technológie sú pri komplexnej výrobe od ťažby, približovania a manipulácie nasledovné : 10% traktorové, 30% kombinácia kone a traktor, 60% lanovky.
Drevinová skladba ťažby decenálneho etátu je nasledovná: ihličnaté dreviny 35% a listnaté dreviny 65%. Podiel náhodnej ťažby z celkovej ťažby za obdobie rokov 1999 až 2007 je 12%. Územie na ktorom firma hospodári je svojou zachovalosťou, prírode blízkou štruktúrou a tiež výskytom chránenej dreviny tis obyčajný záujmovým územím orgánov ochrany prírody, ale aj turisticky veľmi zaujímavým územím.

Celkovo je vyhlásených 8 maloplošných chránených území o výmere 407 ha zameraných na ochranu tisu obyčajného, tetrova hlucháňa, čeľade vstavačovitých, duba plstnatého, zachovalých klimaxových spoločenstiev Kremnických vrchov, kultúrna pamiatka drevený vodný žľab z 19. storočia a veľkoplošné chránené územie NP Veľká Fatra o výmere 2164 ha.
Poslaním firmy je zosúladiť požiadavky hospodárske, spoločenské a možnosti prírody s cieľom zhodnocovať majetok vlastníka.
Tento cieľ firma zabezpečuje prostredníctvom nasledovných výrobných činností – pestovanie, ťažba a obchod s drevom. Všetky činnosti sú realizované dodávateľským spôsobom.

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. získali osvedčenie , že lesný majetok vyššie uvedeného užívateľa je súčasťou certifikovaného regiónu a spĺňa podmienky pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov podľa zásad definovaných v dokumentoch „ Slovenského systému certifikácie lesov „(SFCS 1002:2004) definujúcich trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Cieľom je umožniť nám prístup na rozvíjajúci sa trh s drevom certifikovaným v rámci PEFC „Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém“.

 


 

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL