Prehľad informácií a dokumentov

Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Predmet zákazky:
Postup verejného obstarávania:
Predpokl.hodnota zákazky [eur]:
 
Názov informácie (dokumentu)
Dátum zverejnenia
Odkaz
Výzva na predkladanie ponúk (nepovinne)
01.10.2013
http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/216911
Súťažné podklady (nepovinne)
 
Informácia o otváraní častí ponúk „Ostatné“ - § 41 ods. 1
 
j.bacur@lesybb.sk
Informácia o otváraní častí ponúk „Kritériá“ - § 41 ods. 1
 
j.bacur@lesybb.sk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2
05.11.2013
Informácia o uzavretí zmluvy     § 102 ods. 1 (nepovinne)
 
 
Správa podľa § 21 ods. 3
§ 21 os. 2, 3
 
 
Iné dokumenty (nepovinne)
 
 
 

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL