NÁUČNÝ CHODNÍK URPÍN

 

 

Náučný chodník Serpentíny Urpín bol vybudovaný Mestom Banská Bystrica v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o v roku 2014.

 Je určený pre širokú verejnosť, deti a mládež, ktorého cieľom je didakticky pomôcť pedagógom pri výučbe environmentálnej výchovy, podporovať aktívny pohyb a turistiku širokej verejnosti. Výhodou je situovanie chodníka v prímestskej lokalite, čo predurčuje pre návštevníkov ľahkú dostupnosť a finančnú nenáročnosť na cestovné náklady. 

                Chodník je navrhnutý  ako   obojsmerný,  stredné náročný, líniový,  peší chodník s prírodovedným zameraním s dĺžkou 3,6  km. Východiskový bod je  pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto, pokračuje cez Urpín, popod Vartovku do koncového bodu  pri bývalom skokanskom mostíku na Žltých pieskoch. Náučný chodník pozostáva z 12 zastávok s informačnými panelmi s environmentálnou, astrologickou, lesníckou ,  historickou tematikou a interaktívnych prvkov.

Celé trasovanie náučného chodníka vedie po existujúcich chodníkoch s prirodzene zhutneným povrchom.

Riešenie úprav ako aj konštrukcie objektov drobnej architektúry – infotabule, lavičky a  interaktívne prvky, sú vyhotovené v prírodnom štýle z drevnej hmoty . Smerovníky sú vyhotovené v tvare už jestvujúcich smerových tabúľ, charakterizujúcich lokalitu Urpína.

 

Projekt na predloženie  žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu spracovali za Mesto Banská Bystrica – zamestnanci mesta -  Voskárová, Georgievska, Žilincová, za UHA BB – Surovec, Balogová a za Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. – Apfel.

Na základe zadefinovaných tém jednotlivých stanovíšť boli v procese realizácie oslovení a do spracovania sa zapojili  -  za Mesto Banská Bystrica a Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. už uvedený členovia prac. skupiny, pracovníci Hvezdárne v Banskej Bystrici na infotabuly č.3 a 9, pracovníci Správy CHKO Poľana na infotabuly č.5,7 a 8, Július Burkovský na infotabuly  č.2, pán Selecký zo Stredoslovenského  múzea na infotabuly č.1, 11 a 13, pani Martincová z Stredoslovenského   múzea na infotabuly č. 4,5,8 a 11, NLC Zvolen na infotabuly č.12, pán Olšanský z Geologického ústavu Dionýza Štúra na infotabuly č.2. Pravopis redigovala pani Benčíková.

Slávnostné lavice a plastiky osadené na infotabuliach (12 ks) vyrobil umelecký rezbár pán Jánoš.

NCH bol otvorený dňa 30.9.2014 pánom primátorom Petrom Gogolom.

Na NCH bolo osadených na 12 stanovištiach celkovo 15 drevených nosičov, z čoho na 14 boli umiestnené infotabule a 1 bola drevená zvonkohra. Na stanovišti č.7 bolo zriadené interaktívne miesto vo forme preliezky a osadené 4 ks vtáčích búdok. Z celkovej dĺžky 3600 m chodníku bolo zemnými prácami , hrabaním a vypílením prirodzeného zmladenie okolo chodníku ošetrených 2600 m.

Na návrh Ing.arch.Surovca boli na tabuliach pánom Stanislavom Parobkom stvárnené kresby pavúčikov Stepníkov podľa vzoru stepníka červeného, ktorý sa v minulosti vyskytoval v PR Urpínska lesostep. Pavúčik sa stal pre deti sprievodcom, pri čom je na každej tabuly znázornený podľa témy, ktorú tabula riešila.

Drevené nosiče boli vyrobené z guľatiny dreviny smrekovec opadavý, nosná plocha pre infotabulu je z drevotriesky. Nosiče boli natreté farbou  firmy Johnstones, odtieň dub , vodou riediteľná farba. Strecha bola riešená z dosiek položených na drevený rám.

Slávnostné lavičky 2 ks a a 2 ks obyčajné boli vyrobené z dubového dreva.

Pre nasmerovanie návštevníkov bolo osadených 15 ks smerovníkov.

 

 

 

 

 

infotabula č.1 Úvod  userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/01%20%C3%9Avod.jpg

infotabula č.2 Náš kamenný domov   userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/02%20N%C3%A1%C5%A1%20kamenn%C3%BD%20domov.jpg

infotabula č.3 Z lesa ku hviezdam userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/03%20Z%20lesa%20ku%20hviezdam.jpg

infotabula č.4 Štedrosť lesa userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/04%20%C5%A0tedros%C5%A5%20lesa.jpg

infotabula č.5 Lesné biotopy Urpínu userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/05%20Lesn%C3%A9%20biotopy%20Urp%C3%ADnu.jpg

infotabula č.7a Vtáky a ich domčeky userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/07a%20Vt%C3%A1ky%20a%20ich%20dom%C4%8Deky.jpg

infotabula č.7b Hmyz a jeho význam  userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/07b%20Hmyz%20a%20jeho%20v%C3%BDznam.jpg

infotabula č.8 Urpínska lesostep userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/08%20Urp%C3%ADnska%20lesostep.jpg

infotabula č.9 Pohľady z Vartovky userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/09%20Poh%C4%BEady%20z%20Vartovky.jpg

infotabula č. 10 Čo robí lesník userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/10%20%C4%8Co%20rob%C3%AD%20lesn%C3%ADk.jpg

infotabula č.11a Spoznajte nás userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/11a%20Spoznajte%20n%C3%A1s(1).jpg

infotabula č.11b Letokruhy userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/11b%20Letokruhy.jpg

infotabula č.12 Práca s verejnosťou  userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/12%20Pr%C3%A1ca%20s%20verejnos%C5%A5ou.jpg

infotabula č.13 Záver userfiles/file/N%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD%20chodn%C3%ADk/13%20Z%C3%A1ver.jpg

FIRMENÁ POŠTA - WEBMAIL